นโยบายการสมัครเรียนและการชำระค่าเล่าเรียน

Terms of Service & General Condition Guidelines

  1. การสำรองที่นั่งและการสมัครเรียน ผู้สมัครเรียนสามารถจองการเรียนในแต่ละหลักสูตร โดยการกรอกใบสมัครใน Website หรือโทรมาที่โรงเรียนโดยตรง แต่ยังไม่ถือเป็นการรับประกันที่นั่งเรียน 100% จนกว่าผู้สมัครจะชำระเงินค่าเรียนทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย โดยโรงเรียนจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ชำระเงินก่อน
  2. หากผู้สมัครยกเลิกการเรียนตั้งแต่วันเปิดเรียนเป็นต้นไป แม้ว่าผู้สมัครจะยังไม่เคยมาเรียนก็ตาม ทางโรงเรียนจะไม่มีการคืนค่าเรียนใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถเก็บเงินค่าเรียนไว้ใช้ในหลักสูตรอื่นๆได้
  3. การคืนค่าเรียน เมื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย ไม่สามารถคืนเงินค่าลงทะเบียน ในทุกกรณี
  4. หากยังไม่พร้อมเรียน แต่ได้ทำการสมัครไปแล้ว ผู้สมัครสามารถเก็บค่าลงทะเบียนใน”หลักสูตรนั้นๆ” ไว้ได้ และสามารถมาเรียนพร้อมรุ่นถัดๆไป เมื่อพร้อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด
  5. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้
    • เปลี่ยนแปลงวันเรียนหรือหยุดพักการเรียนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ
    • ทรัพย์สินของผู้สมัครสูญหายภายในโรงเรียนหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของโรงเรียน