สมัครเรียน

  สมัครเรียน

  กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว

  *จำเป็น


  อายุ


  เลือกหลักสูตรที่จะสมัครเรียน*

  ช่องทางการชำระเงิน*

  กรุณาคลิกเลือกช่องทางการชำระเงิน
  ลงทะเบียนและชำระเงินทันที รับสิทธิ์พิเศษ

  หรือ
  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ภาพยนตร์กรุงเทพ จำกัด

  *โปรดส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังโรงเรียน สำหรับค่าธรรมเนียมธนาคารทั้งหมด ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
  ( กรุณาถ่ายรูปใบ Pay in หรือหลักฐานการโอนมายืนยันมาที่ E-mail : bkkfilmschool@gmail.com )

  Terms of Service & General Condition Guidelines

  1. การสำรองที่นั่งและการสมัครเรียน ผู้สมัครเรียนสามารถจองการเรียนในแต่ละหลักสูตร โดยการกรอกใบสมัครใน Website หรือโทรมาที่โรงเรียนโดยตรง แต่ยังไม่ถือเป็นการรับประกันที่นั่งเรียน 100% จนกว่าผู้สมัครจะชำระเงินค่าเรียนทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย โดยโรงเรียนจะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ชำระเงินก่อน
  2. หากผู้สมัครยกเลิกการเรียนตั้งแต่วันเปิดเรียนเป็นต้นไป แม้ว่าผู้สมัครจะยังไม่เคยมาเรียนก็ตาม ทางโรงเรียนจะไม่มีการคืนค่าเรียนใดๆทั้งสิ้น และไม่สามารถเก็บเงินค่าเรียนไว้ใช้ในหลักสูตรอื่นๆได้
  3. การคืนค่าเรียน เมื่อลงทะเบียนเรียนเรียบร้อย ไม่สามารถคืนเงินค่าลงทะเบียน ในทุกกรณี
  4. โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายในกรณีดังต่อไปนี้
   • เปลี่ยนแปลงวันเรียนหรือหยุดพักการเรียนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือภัยธรรมชาติ
   • ทรัพย์สินของผู้สมัครสูญหายภายในโรงเรียนหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของโรงเรียน

  ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการสมัครและต้องการยืนยันการสมัคร