Davinci Resolve : 1 Day Basic Workshop

อบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

การใช้งานเครื่องมือ Post-Production ขั้นพื้นฐานด้วย Davinci Resolve 16

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00น. – 17.00น.

สิ่งที่ต้องเตรียม :
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งและสามารถใช้งานร่วมกับ Davinci Resolve 16

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Davinci Resolve ขั้นพื้นฐานได้ โดยมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงเข้าใจความสำคัญและกระบวนการทำงานต่างๆอย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์ในระดับมืออาชีพ

เวลา, เนื้อหา
09.00-11.00,กระบวนการตัดต่อด้วย Davinci Resolve 16
เรียนรู้กระบวนการตัดต่อขั้นพื้นฐานโดยทำความรู้จักขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
ทำความคุ้นเคยกับโปรแกรมที่ใช้งานโดยการลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันในชั้นเรียน
Edit : 2min movies
Cut Page Quickstart
12.00-13.00,พักรับประทานอาหาร
14.00-15.00,การทำงานด้าน VFX เบื้องต้น Motion Graphic / Basic Compositor /
การ Key Green Screen ในหน้า Fusion
Learn how to use the Fusion Effects
Basic Key Green screen
15.00-16.00,การทำงานด้านเสียงในหน้า Fairlight เรียนรู้เครื่องมือเบื้องต้นและการจัดการ
การแก้ปัญหาการ Mix เสียงสำหรับภาพยนตร์
Workflow of Audio Post Production
Audio Editing
16.00-17.00,กระบวนการเกรดสีภาพวิดีโอด้วย DaVinci Resolve16
ทำความรู้จักสายอาชีพ Colorist ความสำคัญและความรู้พื้นฐานในงานด้านการเกรดสีวิดีโอ
เพื่องาน Post Production เริ่มจากรู้จักกับการทำงานในหน้า Color ของโปรแกรม DaVinci Resolve 15
และเรียนรู้วิธีการใช้งานตามกระบวนการทำงานที่ถูกต้องรวมถึงวิธีนำงานที่ตัดต่อและเกรดสีที่ได้ไปใช้งาน (Delivery)
Color Correction Quick Start
Delivering Projects การนำงานออกไปใช้งานหลังจากทำงาน

“ลงทะเบียนอบรม ฟรี”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Davinci Resolve : 1 Day Basic Workshop

อบรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

การใช้งานเครื่องมือ Post-Production ขั้นพื้นฐานด้วย Davinci Resolve 16

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00น. – 17.00น.

สิ่งที่ต้องเตรียม :
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งและสามารถใช้งานร่วมกับ Davinci Resolve 16

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรม Davinci Resolve ขั้นพื้นฐานได้ โดยมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมืออุปกรณ์ รวมถึงเข้าใจความสำคัญและกระบวนการทำงานต่างๆอย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ต่อยอดในการทำงานด้านการผลิตภาพยนตร์ในระดับมืออาชีพ

เวลา, เนื้อหา
09.00-11.00,กระบวนการตัดต่อด้วย Davinci Resolve 16
,เรียนรู้กระบวนการตัดต่อขั้นพื้นฐานโดยทำความรู้จักขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง
,ทำความคุ้นเคยกับโปรแกรมที่ใช้งานโดยการลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันในชั้นเรียน
, – Edit : 2min movies
, – Cut Page Quickstart
12.00-13.00,พักรับประทานอาหาร
14.00-15.00,การทำงานด้าน VFX เบื้องต้น Motion Graphic / Basic Compositor /
,การ Key Green Screen ในหน้า Fusion
,Learn how to use the Fusion Effects
,Basic Key Green screen
15.00-16.00,การทำงานด้านเสียงในหน้า Fairlight เรียนรู้เครื่องมือเบื้องต้นและการจัดการ
,การแก้ปัญหาการ Mix เสียงสำหรับภาพยนตร์
,Workflow of Audio Post Production
,Audio Editing
16.00-17.00,กระบวนการเกรดสีภาพวิดีโอด้วย DaVinci Resolve16
,ทำความรู้จักสายอาชีพColorist ความสำคัญและความรู้พื้นฐานในงานด้านการเกรดสีวิดีโอ
,เพื่องาน Post Production เริ่มจากรู้จักกับการทำงานในหน้า Color ของโปรแกรม DaVinci Resolve 15
,และเรียนรู้วิธีการใช้งานตามกระบวนการทำงานที่ถูกต้องรวมถึงวิธีนำงานที่ตัดต่อและเกรดสีที่ได้ไปใช้งาน (Delivery)
, – Color Correction Quick Start
, – Delivering Projects การนำงานออกไปใช้งานหลังจากทำงาน

[mp_row]

[mp_span col=”6″]

[mp_button text=”Download ตารางเรียน” link=”https://www.bkkfilmschool.ac.th/wp-content/uploads/2019/10/Davinci-Resolve-One-Day-Basic_รายละเอียด.jpg” target=”true” icon=”none” icon_position=”left” full_width=”false” align=”center” mp_style_classes=”motopress-btn-size-middle motopress-btn-rounded motopress-btn-icon-indent-small motopress-btn-color-warm”]

[/mp_span]

[mp_span col=”6″]

[mp_button text=”ลงทะเบียนอบรม ฟรี” link=”https://forms.gle/2jLAS3NrqqHL6wh36″ target=”true” icon=”none” icon_position=”left” full_width=”false” align=”center” mp_style_classes=”motopress-btn-size-middle motopress-btn-rounded motopress-btn-icon-indent-small motopress-btn-color-warm”]

[/mp_span]

[/mp_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *