Film Production Course

เปิดรับสมัครแล้ว

รุ่นที่ 37 เปิดเรียน 11 กุมภาพันธ์ 2566 – 25 มีนาคม 2566 (กำลังเปิดรับสมัคร)

หลักสูตร : การผลิตภาพยนตร์ (Film Production) หลักสูตรภาษาไทย

เวลาเรียน : 55 ชั่วโมง เรียนทั้งหมด 11 ครั้ง

ช่วงเวลา : เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00น.-16.00น.

ราคา : 39,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เรียน : สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไปหรือตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

รายละเอียดหลักสูตร

  • ขบวนการการผลิตภาพยนตร์ (Filmmaking Process) เรียนรู้ขั้นตอนที่สำคัญของการสร้างภาพยนตร์ ตั้งแต่ Pre-production, Production และ Post- Production
  • การเขียนบทภาพยนตร์ (Screenwriting) การเล่าเรื่อง เทคนิคในการเขียนและเขียนอย่างไรในภาพยนตร์ การถ่ายทอดเรื่องราวมาเป็นบทภาพยนตร์ การค้นหาประเด็นความคิดสําคัญของเรื่อง องค์ประกอบของการเล่าเรื่อง ตัวละคร โครงเรื่อง แอ็คชั่น ความขัดแย้ง จุดสูงสุดทางอารมณ์ และบทสรุปของเรื่อง
  • การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboarding) การนำบทภาพยนตร์มาเล่าเรื่องให้เป็นภาพ เพื่ออธิบายมุมกล้องและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะต้องมีในภาพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างทุกฝ่ายในทีมงานการผลิตภาพยนตร์
  • ศิลปะการแสดงในภาพยนตร์ (The Art of Acting for Film) ความสัมพันธ์ของจินตนาการและการถ่ายทอดจินตนาการสู่การแสดง การสร้าง Action กับแรงบันดาลใจ การศึกษาชีวิตจริงของตัวละครเพื่อประยุกต์กับบทบาทการแสดง ระดับอารมณ์ของนักแสดง ความสอดคล้องกับระยะห่างของกล้อง
  • การกํากับภาพยนตร์ (Film Directing) การตีความเรื่องราวในบทภาพยนตร์ และถ่ายทอดสาระสําคัญของเรื่อง ศิลปะการแสดงสําหรับภาพยนตร์ การกํากับ การควบคุมจัดวางตําแหน่ง และทิศทางการ เคลื่อนไหวของนักแสดง การควบคุมจังหวะของการเล่าเรื่องให้ลื่นไหล
  • การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ (Film Production Design) กระบวนการออกแบบงานด้านศิลปะในภาพยนตร์ การเขียนภาพร่าง การออกแบบฉาก เสื้อผ้า การแต่งหน้าและทรงผมในภาพยนตร์
  • การบันทึกเสียงในภาพยนตร์ (Sound Recording for Film) เรียนรู้การบันทึกเสียงการออกแบบเสียง การใช้เสียงประกอบ เสียงดนตรี การบันทึกเสียงด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการสร้างเสียงพิเศษในภาพยนตร์
  • การถ่ายภาพยนตร์ (Cinematography)  การถ่ายทำสําหรับภาพยนตร์ ต้องอาศัยศิลปะการจัดองค์ประกอบภาพ การสื่อความหมายของภาพเชิงสัญลักษณ์ การจัดแสงเพื่อสื่ออารมณ์ของภาพ เรียนรู้ประเภทของไฟและการเลือกใช้ เรียนรู้การใช้อุปกรณ์การถ่ายทำและเทคนิคการถ่ายภาพพิเศษต่างๆ การเลือกใช้และควบคุมการทํางานของกล้องดิจิทัล และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์อย่างถูกวิธี
  • ขั้นตอนการลำดับภาพ (Editing) ศิลปะของการลําดับภาพและเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับการเล่าเรื่อง แนวคิดต่างๆ ของการลําดับภาพและเสียง การตัดต่อภาพกับการสร้างความหมายใหม่ในภาพยนตร์ เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์

โรงเรียนภาพยนตร์กรุงเทพฯ มีการปฎิบัติตามข้อกำหนดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

*เมื่อลงทะเบียนสมัครแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งตารางเรียนให้ทาง e-mail