Instructor : Shinadis Thipsuk

[mp_row]

[mp_span col=”9″]

[mp_row_inner]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_text]

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[mp_row_inner]

[mp_span_inner col=”12″]

[mp_text]

 

นายชินดิส ทิพย์สุข 

[/mp_text]

[/mp_span_inner]

[/mp_row_inner]

[/mp_span]

[mp_span col=”3″]

[mp_image id=”1060″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”#” target=”false” caption=”false” align=”center”]

[/mp_span]

[/mp_row]

[mp_row]

[mp_span col=”12″]

[mp_text]

ประวัติการศึกษา

– เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาภาพยนตร์ภาควชิานิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบัง
– MicroMBAรุ่นที่8จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ (MiniMasterofManagementprogram) MMM รุ่นที่30 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
– Director Accreditation Program Thai Institute of Directors Class 27 / 2004 (IOD Association)
ประวัติการทำงาน
ปัจจุบัน
 • –  กรรมการผู้จัดการบริษัทเชิงรุก จำกัด ( SheungRook Co., Ltd. As Managing Director & Brand Stylist )
 • –  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เช้นจ์ คอเปอเรชั่น จำกัด ( Change Corperation Company Limited As Deputy Chief Executive Officer & Chief Creative Officer )
 • –  อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนงานสร้างสรรค์ และปฏิบัติการ บมจ.อินเด็กซ์ อีเว้นท์ เอเจนซี่ Index Event Agency Plc. As Chief Creative Officer (CCO)
 • –  อาจารย์พิเศษ “Event Marketing ” คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • –  อาจารย์พิเศษ “Aesthetic Marketing ” คณะวิจิตรศิลป์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่
 • –  อาจารย์พิเศษ “Multimedia & Production Design ” คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • –  อาจารย์พิเศษ “Multimedia & Production Design ” โรงเรียนภาพยนตร์ กรุงเทพ (Bangkok Film School)
 • –  อาจารย์พิเศษ “Presentation skill & Professional Workshop” สาขาภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • พ.ศ.2549-2550     รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนงานสร้างสรรคแ์ละปฏิบัติการบมจ.อินเด็กซ์อีเวนท์เอเจนซี่
   (Vice President & Chief Creative Officer)
 • พ.ศ.2547-2549     รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( Vice President ) บจ.อินเด็กซ์ อีเวนท์ เอเจนซี
 • พ.ศ.2544-2547     ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( Assistant Vice President ) บจ.อินเด็กซ์ โปรโมชั่น กรุ๊ป  
 • พ.ศ.2542-2544     ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต ( Production Director ) บจ.อินเด็กซ์โปรโมชนักรุ๊ป
 • พ.ศ.2541-2542     ผู้ดูแลการผลิต งานพิธีเปิด-ปิดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 การแสดงชุดที่ 7 จิตวญิญาณบูรพา (The Spirit of Asia) และ การแสดง ชุดที่ 8 คีตภราดร ( Song of Friendship ) บจ. เจ.เอส. แอล
 • พ.ศ.2539-2540     กรรมการผู้จัดการ ( Managing Director ) บจ.สองเงา

  พ.ศ.2538-2539     ผู้อำนวยการโครงการอาวุโสฝ่ายผลิต ( Executive Project Director ) บจ.ละติจูด

  พ.ศ.2537-2538     ผู้อำนวยการโครงการฝ่ายผลิต ( Project Director ) บจ.ละติจูด

  พ.ศ.2536-2537     ผู้จัดการโครงการฝ่ายผลิต ( Project Manager ) บจ.ละติจูด

  พ.ศ.2534-2536     หัวหน้ากลุ่มทีมสร้างสรรค์ ( Creative Group Head ) บจ.ละติจูด

  พ.ศ.2532-2534     ผู้อำนวยการศิลป์ ( Art Director ) บจ.ฟรีแฮนด์ สตูดิโอ

ผลงาน

สร้างสรรค์ ควบคุม และดูแลการผลิต

 • –  งานกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ.2541 (ค.ศ.1998)
 • –  งานแสดงนิทรรศการผลงานรัฐบาล เหลียวหลัง แลหน้า จากรากหญ้า สู่รากแก้ว ” พ.ศ.2547
 • –  สร้างสรรค์งานโฆษณาชุด น้ำมันแพงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005)
 • –  งานฉลองครบรอบ 400 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005)
 • –  งาน ล้านนาเวดดิ้ง ของการบินไทย ปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005)
 • –  งานกีฬามหาวิทยาลัยโลกปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005) ณประเทศตุรกี
 • –  งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี พ.ศ.2549 (ค.ศ.2006)
 • –  รับเชิญพิเศษบรรยายเชิงวิชาการเชิงปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
 • –  ที่ปรึกษาฝ่ายส่งเสริมนโยบายรัฐบาลสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. (OSMEP) พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009)
 • –  งานวิจัยระบบการจัดการธุรกิจต้น แบบ SMEs Thai Holding
 •       1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดสตูลและกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาสถานประกอบการเพื่อ รองรับการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ บนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล และกระบวนการสื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ(์ Eco-Tourism)
 •       2.โครงการออกแบบตราสินค้าใหม่ และกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะนราธิวาส จำกัด ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
 • –  แขกรับเชิญพิเศษ “ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รายการสหเฮ็ดออกอากาศทางช่อง TPBS ทีวีไทย พ.ศ.2552 (ค.ศ.2009)
 • –  สร้างตราสัญลักษณ์องค์กร Rebrand & Reborn บมจ. ไทยโพลีคอนส์ (ค.ศ.2009)
 • –  สร้างแนวคิดชื่อ และแนวคิด “Live Museum” ของย่านการค้าวันวาน “เพลินวาน” พ.ศ.2552
 • –  สร้างแนวคิด Boutique Thriller Mall ห้างแนว…หลอน Mansion 7 รัชดา 14 (ค.ศ.2010)
 • –  Artistic & Executive Creative Director , Multimedia Director of Thailand Pavilion in the World Exposition Shanghai China 2010 (สร้างสรรค์ ควบคุมการผลิต)
 • –  Creative Director & Multimedia Director of Hall 1 ; Thailand Pavilion World Expo Milano 2015 (สร้างสรรค์ควบคุมการผลิต)
 • –  The10ATTACommandments บัญญัติ 10 ประการของการสร้างตัวตน
 • –  C-spiration concept แนวคิดของการสร้างแรงบันดาลใจจาก C-concept
 • –  คอลัมน์นิส “ช่างคิด” creativity in eventน Trendy M marketing นิตยสารฐานเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2548 (ค.ศ.2005)
 • –  เจ้าของเพจ “เชิงรุก” เพจเพื่อการแบ่งปันสำหรับคนที่กำลังค้นหา “ความคิดสร้างสรรค์” และ “แรงบันดาลใจ” ได้มีโอกาสมารวมตัวกันพูดคุยกันและเป็นเพื่อนกัน https://www.facebook.com/sheungrook 

[/mp_text]

[/mp_span]

[/mp_row]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *