2 กรกฎาคม ศาลาเฉลิมกรุง

            วันนี้ในปี พ.. 2476 เป็นวันที่ ศาลาเฉลิมกรุงหรือ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เปิดฉายภาพยนตร์เป็นครั้งเเรกในรอบปฐมฤกษ์ เรื่อง มหาภัยใต้ทะเลซึ่งรายได้ทั้งหมดที่เก็บจากค่าผ่านประตูในวันนั้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,178 บาท 10 สตางค์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งไปบำรุงสภากาชาดสยาม

            โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในวโรกาสเฉลิมพระนครครบ ๑๕๐ ปี เพื่อเป็นศรีสง่าแก่พระนคร เเละทรงประกอบพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.. 2473 แล้วพระราชทานนามว่า ศาลาเฉลิมกรุง  ซึ่งในสมัยนั้น จัดว่าเป็นโรงภาพยนตร์เเรกในเอเชียตะวันออกที่มีเครื่องปรับอากาศระบบไอน้ำ (Chilled Water System)

อ้างอิงจากบทความของคุณสุภัค  มหาวรากร เเละเว็ปไซต์สถาบันพระปกเกล้า

ภาพจากเว็ปไซต์ salachalermkrung.com

2 กรกฎาคม ศาลาเฉลิมกรุง

            วันนี้ในปี พ.. 2476 เป็นวันที่ ศาลาเฉลิมกรุงหรือ โรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง เปิดฉายภาพยนตร์เป็นครั้งเเรกในรอบปฐมฤกษ์ เรื่อง มหาภัยใต้ทะเลซึ่งรายได้ทั้งหมดที่เก็บจากค่าผ่านประตูในวันนั้น เป็นเงินทั้งสิ้น 1,178 บาท 10 สตางค์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งไปบำรุงสภากาชาดสยาม

            โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในวโรกาสเฉลิมพระนครครบ ๑๕๐ ปี เพื่อเป็นศรีสง่าแก่พระนคร เเละทรงประกอบพระราชพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.. 2473 แล้วพระราชทานนามว่า ศาลาเฉลิมกรุง  ซึ่งในสมัยนั้น จัดว่าเป็นโรงภาพยนตร์เเรกในเอเชียตะวันออกที่มีเครื่องปรับอากาศระบบไอน้ำ (Chilled Water System)

อ้างอิงจากบทความของคุณสุภัค  มหาวรากร เเละเว็ปไซต์สถาบันพระปกเกล้า

ภาพจากเว็ปไซต์ salachalermkrung.com

[/mp_text]

[/mp_span]

[/mp_row]